Monster Elements s.r.o. – MaxCredit.cz, Rybná 716/24, IČ 07411529, telefon: 234 71 75 78, email: info@maxcredit.cz

a

TIPAŘ – vaše jméno a adresa, číslo vašeho OP, váš telefon, váš email, číslo vašeho účtu

uzavírají Smlouvu o zprostředkování číslo ……….. dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Tipař se zavazuje, že bude na území České republiky zprostředkovávat pro MaxCredit.cz kontakty na zájemce o úvěr. Tipař není oprávněn nabízet konkrétní finanční produkty ani uzavírat smlouvy.

2. Za tuto činnost tipaři náleží provize za každý podepsaný a čerpaný úvěr sjednaný se žadatelem na základě kontaktu předaného tipařem a to ve výši 1% z čerpané částky.

3. Provize bude vyplacena na bankovní účet tipaře do posledního dne následujícího měsíce po měsíci ve kterém žadatel předaný tipařem čerpal úvěr.

4. Tuto Smlouvu je možné ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s 15ti denní výpovědní dobou, která začíná dnem doručení druhé straně.

5. Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

6. Jakákoli dodatečná ujednání a změny Smlouvy mohou být učiněny pouze písemným dodatkem.

7. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž náleží každé straně jedno.

V ………………………………………………………………………….……….. dne …………………….…. + PODPISY OBOU STRAN